Škola je zaměřena na:


- přípravu žáků na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání

- rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti

- rozvoj znalostí a dovedností v oblasti přírodních věd

 

- vyučuje se podle ŠVP pro základní vzdělávání

- první cizí jazyk od 3. ročníku - AJ, druhý cizí jazyk od 7. ročníku - NJ

 

 


 • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;
 • zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;skola
 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií,
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;
 • chceme stejnou péči věnovat všem žákům;
 • chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);
 • nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;
 • provádět rozumnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • chceme se zaměřovat i na žáky nadané a vytvořit podmínky pro jejich rozvoj
 • chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.